เกียรติบัตร รุ่น 1

เกียรติบัตร
เข้าร่วมการประชุมปฎิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๒
รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอะเดรียติค พาเลซ จังหวัดชลบุรี
ขอให้มีความสุขสวัสดิ์ ความเจริญ และประสบผลสำเร็จสืบไป

ค้นหา / พิมพ์เกียรติบัตร "ผู้เข้าอบรม"